Privacy policy

Nuytens Fleur, natuurlijk persoon, hierna “Nuytens Fleur” of “Ik”,

Zuidmoerstraat 105

BE 0847.904.318, RPR: Ondernemingsrechtbank Gent - afdeling Gent

Tel: 09/372.70.76

E-mail: info@podolofie-fleur.be

 

 1. Waarom een privacy policy?

 

Ik respecteer uw privacy en draag er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u mij geeft vertrouwelijk blijft. In deze privacyverklaring leest u welke gegevens ik verzamel als u mijn diensten gebruikt, waarom ik deze gegevens verzamel en wat ik ermee doen. Ik vertel u ook wat uw rechten zijn, wie toegang heeft tot uw gegevens en hoe lang ik uw gegevens bewaar. Heeft u na het lezen hiervan nog vragen over het privacybeleid, dan kan u dit laten weten via info@podolofie-fleur.be .

 

 1. Wie verwerkt uw persoonsgegevens?

 

Ik ben de verwerkingsverantwoordelijke van uw persoonlijke gegevens en bepaal de verzamelde persoonsgegevens, de middelen en de doeleinden van de verwerking.

Teneinde mijn activiteiten tot een goed eind te brengen, kan ik beroep doen op derden, m.n. verwerkers. De verwerker is de natuurlijke persoon of rechtspersoon die uw persoonsgegevens verwerkt op verzoek en voor rekening van de verwerkingsverantwoordelijke. De verwerker verbindt zich ertoe de veiligheid en vertrouwelijkheid van uw gegevens te waarborgen en handelt in opdracht van de verwerkingsverantwoordelijke.

 

 1. Verwerkingsdoeleinden en bewaartermijn

 

Ik verzamel en verwerk gegevens over u voor de hieronder beschreven doeleinden en in overeenstemming met de Wet van 30 juli 2018 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens en de Europese Verordening van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens ("AVG"). In dit verband gebruik ik zowel de gegevens die u aan mij verstrekt, als de gegevens die ik zelf verzamel (bijvoorbeeld over uw bezoek aan mijn website). Ik bewaar persoonlijke gegevens zo lang als nodig is voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld of zoals voorgeschreven door de wet:

 • Patiëntenbeheer: Om uw patiëntendossier te beheren en afspraken te organiseren, heb ik uw persoonlijke identificatiegegevens (naam, voornaam, contactgegevens (telefoonnummer en e-mailadres), persoonlijke gegevens (geslacht, geboortedatum en -plaats, nationaliteit) en uw medische gegevens nodig.
 • Beheer van de medische follow-up
 • Sociale media

Als u social media gebruikt, dan kan u op sommige van onze websitepagina’s inloggen met uw social media account en deze pagina’s delen op uw sociale media (vb. via een ‘like’ of ‘share’ knop). Ik krijg geen toegang tot uw social media account. Ik raad u aan om het privacybeleid van uw social media platform aandachtig te lezen, zodat u weet welke persoonsgegevens worden gebruikt, hoe en waarom deze gegevens worden gebruikt, en hoe u uw privacy voorkeuren kan aanpassen.

 

 1. Rechtsgronden van de verwerking

 

Ik verwerk persoonsgegevens op basis van volgende rechtsgronden:

 • Toestemming, aangezien medische gegevens gevoelige gegevens zijn;
 • Noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting;
 • Noodzakelijk voor de behartiging van mijn gerechtvaardigd belang bij het verzenden van informatie naar mijn Patiënten

Wanneer de verwerking van persoonsgegevens gebeurt op basis van de rechtsgrond toestemming, heeft u steeds het recht om de gegeven toestemming opnieuw in te trekken voor de toekomst.

 

 1. Doorgifte aan derden

 

Ik verkoop uw persoonsgegevens niet door aan derde partijen. Wel deel ik uw gegevens intern met medewerkers (op zelfstandige basis) en naar artsen of andere paramedici op vraag van de Patiënt. Verder deel ik uw gegevens uitsluitend met derde partijen voor:

 • het verzorgen van de websiteomgeving;
 • het verzorgen van de IT-infrastructuur en gebruik van software (BV CROSSuite);
 • beheer van boekhouding.

Mijn medewerkers en de derden die ik inschakel zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren. Ik garandeer dat zij hiertoe de nodige beveiligingsmaatregelen hebben genomen.

 

 1. Doorgifte van Persoonsgegevens buiten de EER

 

Ik deel uw persoonsgegevens enkel met derden binnen de Europese Economische Ruimte.

 1. Hoe lang worden uw gegevens bewaard?

 

Uw gegevens worden bewaard zolang als nodig is om de doeleinden te bereiken waarvoor ze zijn verzameld. Ik bewaar de gegevens voor een periode van 10 jaar. Uw gegevens worden uit mijn database verwijderd zodra ze niet langer nodig zijn voor het beoogde doel.

 

 1. Cookies

 

Tijdens uw websitebezoek kunnen ‘cookies’ (kleine tekstbestanden) worden opgeslagen op uw computer of mobiel apparaat. Dankzij cookies herken ik uw apparaat bij een volgend bezoek, zodat u niet telkens dezelfde informatie moet invoeren of downloaden. Cookies geven mij ook inzicht in hoe u mijn website gebruikt en hoe ik mijn diensten gebruiksvriendelijker kan maken.

Voor meer informatie omtrent de cookies, gelieve de cookie policy te raadplegen.

 

 1. Uw rechten omtrent uw persoonsgegevens

 

U heeft recht op inzage van de persoonsgegeven die ik van u bijhoud en u kan ze (laten) verbeteren als ze onjuist of onvolledig zijn. U kan uw persoonsgegevens ook laten verwijderen, de verwerking ervan laten beperken en bezwaar maken tegen de verwerking van (een deel van) uw persoonsgegevens door mij of door één van onze verwerkers. U heeft ook het recht om een kopie (in een gestructureerde, gangbare en machinaal leesbare vorm) van uw persoonsgegevens te vragen en de persoonsgegevens te laten doorsturen naar een andere partij. U heeft het recht zich kosteloos te verzetten tegen elke verwerking van uw persoonsgegevens voor direct marketing.

Om de bovenvermelde rechten uit te oefenen, volstaat het om te e-mailen naar info@podologie-fleur.be .  Om misbruik te voorkomen, vraag ik u om een kopie van uw identiteitskaart mee te sturen (evt. met onzichtbaar gemaakte pasfoto).

 

 1. Klachten

 

Heeft u vragen of klachten over uw gegevens en de bescherming van uw privacy? Contacteer mij dan via de contactgegevens bovenaan deze privacyverklaring.

U heeft altijd het recht om u met uw klacht te wenden tot de Gegevensbeschermingautoriteit
(contact@apd-gba.be, +32 (0)2 274 48 00, www.gegevensbeschermingsautoriteit.be, Drukpersstraat 35, 1000 Brussel)

 

 1. Wijziging privacy statement

 

Ik kan mijn privacy statement wijzigen. Ik zal deze wijziging aankondigen op mijn website. Deze privacyverklaring is het laatst gewijzigd op: 21/08/2023.